RODO & Cookies

Polityka prywatności

Ogólne informacje

Polityka prywatności ma na celu pomóc zrozumieć, jakie dane gromadzimy, dlaczego je gromadzimy i co z nimi robimy. Korzystając z naszych usług, chcemy, abyś wiedział, w jaki sposób korzystamy z informacji i w jaki sposób możesz chronić swoją prywatność. To jest ważne; mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na uważne przeczytanie. Pamiętaj, że możesz znaleźć narzędzia do zarządzania informacjami i chronić swoją prywatność i bezpieczeństwo. Staraliśmy się, aby było to tak proste, jak to możliwe.

 

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Fundację odbywa się zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016rw sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO).
 2. Fundacja na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuje, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana Dziecka jest Piotrkowska Fundacja Talentów z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Okrzei 1C/13 , NIP 7712901625 , KRS 0000733469;
  2. Fundacja nie wyznaczyła inspektora ochrony danych. Z Fundacją w sprawie Pani/Pana danych osobowych bądź danych osobowych Pani/Pana Dziecka można kontaktować się pod adresem e-mail: piotrkowskafundacjatalentow@gmail.com
  3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana Dziecka będą przetwarzane w celu:
   • naboru (rekrutacji) do grup zajęć artystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
   • realizacji zajęć grup artystycznych na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO RODO w związku z zawarciem z Fundacją umowy,
   • wywiązania się przez Fundację z ciążących na niej obowiązków prawno-podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO,
   • podmiotom udzielającym Dziecku pomocy w związku z wystąpieniem nieszczęśliwego wypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO,
   • zawarcia umowy ubezpieczenia Dziecka podczas wyjazdów/konkursów etc. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   • (jeżeli dotyczy) w celu rozliczenia udzielonego Pani/Panu wsparcia w postaci dofinansowania udziału w zajęciach grup artystycznych bądź wyjazdach/konkursach etc. art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   • promocji Fundacji i jej działalności na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
   • (jedynie w przypadku wyrażenia zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku Dziecka) promocji Dziecka, jego osiągnięć, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
  4. Podanie przez Pana/Panią Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana Dziecka, za wyjątkiem wizerunku Dziecka, jest warunkiem udziału Dziecka w rekrutacji
   na zajęcia i jego przyjęcia do grup artystycznych. Zgoda na przetwarzanie wizerunku Dziecka udzielana jest przez Rodzica/Opiekuna Prawnego dobrowolnie – nie wyrażenie zgody
   nie będzie miało żadnych negatywnych konsekwencji dla Dziecka co do udziału w rekrutacji
   lub zajęciach grup artystycznych, jednakże Dziecko i jego osiągnięcia nie będą przez Fundację promowane.
  5. Odbiorcą Pana/Pani oraz danych osobowych Pani/Pana Dziecka mogą być:
   • podmioty świadczące obsługę księgową na rzecz Fundacji,
   • podmioty dotujące (finansujące) ze środków publicznych udział Pana/Pani Dziecka w zajęciach grup artystycznych na mocy zawartej przez Fundację z tym podmiotem umowy o dofinansowanie w/w zajęć,
   • podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi IT,
   • podmioty świadczące na rzecz Fundacji obsługę prawną.
  6. Pani/Pana dane osobowe ani dane osobowe Pani/Pana Dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana Dziecka będą przetwarzane przez okres rekrutacji lub udziału w zajęciach grup artystycznych, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później. Wizerunek Dziecka przetwarzany przez Fundację na podstawie zgody Rodzica/Opiekuna Prawnego będzie przetwarzany do czasu wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonała Fundacja na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych Pani/Pana Dziecka, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku.
  9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Fundację Pani/Pana danych osobowych bądź danych osobowych Pana/Pani Dziecka narusza przepisy RODO.
  10. Fundacja nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana danych, w tym również nie dokonuje profilowania.
 3. Rodzic/Opiekun Prawny w osobnym oświadczeniu może wyrazić bądź nie wyrazić zgody na przetwarzanie wizerunku Dziecka.
 4. Rodzice/Opiekunowi Prawni zobowiązani są do informowania Fundacji o wszelkich zmianach przekazanych Fundacji danych osobowych.

Pliki Cookies

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator PIOTRKOWSKA FUNDACJA TALENTÓW z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Okrzei 1C/13.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.: > w przeglądarce Internet Explorer > w przeglądarce Mozilla Firefox > w przeglądarce Chrome > w przeglądarce Safari > w przeglądarce Opera
 6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji “Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.