Misja/Wizja

 

Wizją Piotrkowskiej Fundacji Talentów jest stworzenie dzieciom i młodzieży miejsca, gdzie nauka gimnastyki i tańca zaczyna się dobrą zabawą,
a kończy udziałem w wielkich pokazach i konkursach oraz zdobywaniem medali.

Misją Piotrkowskiej Fundacji Talentów jest wspieranie, rozwój i promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

 • wspieranie twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach,
 • prowadzenie wszechstronnej edukacji artystycznej,
 • inicjowanie lub wspieranie lokalnych, ponadlokalnych oraz międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i artystycznych,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
  i kulturowej,
 • kształtowanie w społeczeństwie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze, sztuce i poza nią,
 • wspieranie rozwoju kulturalnego społeczeństwa,
 • zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa,
 • wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju kulturowego i społecznego oraz promocja działalności artystycznej, związanej z różnymi regionami
  Polski i świata,
 • integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych,
 • popularyzowanie twórców i przedstawicieli świata kultury i sztuki,
 • upowszechnianie polskiej twórczości artystycznej i polskiego dziedzictwa kulturalnego w Polsce i za granicą,
 • prezentacja współczesnych osiągnięć kultury polskiej i światowej,
 • kształtowanie w społeczeństwie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • budowanie partnerstw na rzecz polskiego i międzynarodowego sektora kreatywnego,
 • aktywizacja i socjalizacja poprzez twórcze działania,
 • wszechstronne wspieranie artystów, rękodzielników,
 • upowszechnianie i wspieranie twórczości ludowej,
 • upowszechnianie idei odnowy i rozwoju wsi z zachowaniem jej niepowtarzalnej tożsamości i wartość życia wiejskiego przy poszanowaniu
  dziedzictwa kulturowego i materialnego wsi,
 • a także wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.